ราชภัฏโคราช ผลักดันบุคลากรสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

        กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สายสนับสนุน เรื่อง การเขียนประเมินค่างานและผลงานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เมื่อวันที่14 พฤศจิกายน2561 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมแสดงความยินดีแก่บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน4 ท่าน คือ1. นางศศิรัตน์ ชุ่มพุดซา2. นางสาวจิตรลดา มุ่งก่อกลาง3. นางจรรยา ฝอยพรมราช และ 4. นายพรพรต เพชรายุทธการ

        จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง เขียนประเมินอย่างไรเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดย คุณกาญจนา สุคนธมนี บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ ข้าราชการเกษียณ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ พันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู บุคลากรชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง ขั้นตอนการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นบุคลากรสายสนับสนุน โดย อาจารย์ปนัดดา บุญพาวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปิดท้ายด้วยการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเขียนค่างานและผลงาน ประกอบด้วย ตำแหน่งบรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด,ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการศึกษา,ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรชัย ลาวรรณา อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

        การจัดโครงการอบรมครั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(...) ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.. 2553 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดทำข้อบังคับ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานฯ สายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.. 2556 ด้วยเหตุนี้ กองบริหารงานบุคคล ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน ให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจ รับทราบหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่ง การเขียนประเมินค่างานและผลงาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น อีกทั้งเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ฝึกปฏิบัติการเขียนผลงาน เพื่อให้สามารถนำความรู้จากเข้าร่วมอบรมไปใช้ต่อการเขียนประเมินค่างานที่ถูกต้อง