ราชภัฏโคราช ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 พัฒนามหาวิทยาลัยไม่หยุดนิ่ง

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่12/2561 เมื่อวันที่30 พฤศจิกายน2561 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ1 อาคารยุพราชเบญจมงคล ชั้น3 โดยมี นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รักษาราชการแทนอธิการบดี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม เพื่อปรึกษาหารือการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยให้มีความต่อเนื่องและให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

        ทั้งนี้ สรุปผลการประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง