ศูนย์วิทยาศาสตร์ ราชภัฏโคราช บริการวิชาการ ยกระดับสินค้าชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

        ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ดร.พันธ์ทิพย์ ตันอร่าม พร้อมด้วย ดร.วนิดา ชูหมื่นไวย รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ และบุคลากร ได้จัดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายและการส่งเสริมการตลาดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน ยกระดับสินค้าชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) เมื่อวันที่29 ตุลาคม2561 ณ ห้องประชุม36.02.06 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายงบประมาณและแผนงาน เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขัน โดย คุณมนตรี จงวิเศษ กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ต่อด้วยเรื่อง การซื้อขายสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ ดร.จิระพงษ์ พนาวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปิดท้ายด้วยแบ่งกลุ่มหาแนวทางการดำเนินงานยกระดับผลิตภัณฑ์กับผู้ประกอบการ

        การจัดอบรมครั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้มีการพัฒนาผู้ประกอบการ กลุ่มแปรรูปพืชสมุนไพรบ้านหนองบัว อำเภอสีคิ้ว และกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วยทราย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวความคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการขายสินค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน สร้างโอกาสทางการตลาด รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงเป็นการสร้างความร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจ ด้วยการเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาทางการตลาด และเพื่อช่วยขยายผลการจัดเก็บฐานข้อมูลของผู้ประกอบการ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ