Science Center NRRU ถ่ายทอดความรู้สู่นักวิทย์รุ่นใหม่

        เมื่อวันที่24-25 พฤศจิกายน2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ครั้งที่4 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.ปิยสุดา เทพนอก ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

         กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ได้จัดให้มีการอบรมพร้อมฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับบทปฏิบัติการเคมี เรื่อง การวิเคราะห์กรดอะมิโนโดยโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ เรื่อง การหาน้ำหนักโมเลกุลของสารตัวอย่างโดยอาศัยหลักการลดลงของจุดเยือกแข็ง บทปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่อง การหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ เรื่อง โมเมนต์ความเฉื่อย บทปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพของน้ำ และเรื่อง อนุกรมวิธานพืชซึ่งมีคณาจารย์ นักศึกษา จากสาขาวิชาสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป และบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรให้ความรู้

        โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เป็นการบริการวิชาการเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความสนใจในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น