ศูนย์วิทยาศาสตร์ ราชภัฏโคราช ลงพื้นที่ให้ความรู้ ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ความมั่นคงยั่งยืน

        ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการยกระดับสินค้าชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) เมื่อวันที่12 ตุลาคม2561 ณ บ้านห้วยทราย ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีชุมชนให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ ด้วยการนำภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์นำมาดัดแปลงเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและครัวเรือน อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง

        การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ควรพัฒนาและส่งเสริมให้สามารถจำหน่ายสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์ได้ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขัน สร้างโอกาสทางการตลาดโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลในการเผยแพร่สินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด ซึ่งจากการลงพื้นที่ดังกล่าว ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มชุมชนพร้อมนำความรู้มาวิเคราะห์และดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ ซึ่งผลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนและผลักดันไปสู่การเป็นชุมชนยั่งยืนต่อไป