สันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น ประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาฯ ครั้งที่ 12

        สถาบันภาษา ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย(JSAT) และโครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่12 ภายใต้ชื่อ การเคลื่อนย้ายและการพัฒนาในอนาคตFuture Mobility and Development เมื่อวันที่29-30 พฤศจิกายน2561 ณ สถาบันภาษา อาคาร27 ชั้น4 โดยได้รับเกียรติจาก คุณโนริชิโกะ โยชิโอกะ ผู้อำนวยการบริหารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน

        จากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เคอิชิโร่ โออิซูมิ อาจารย์และนักเศรษฐศาสตร์อาวุโส หน่วยงานเศรษฐศาสตร์ สถาบันวิจัยญี่ปุ่น ต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อคน-ย้าย-เมือง-ย้าย-คนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัค อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ทับจุมพล อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วจึงเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย พร้อมชี้แจงการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมญี่ปุ่นฯ ปิดท้ายด้วยการนำเสนอบทความวิชาการ โดยแยกเป็น กลุ่มการศึกษา กลุ่มศิลปะและวรรณคดี กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มภาษาศาสตร์ และการนำเสนอบทความ โดยแยกเป็นกลุ่มการศึกษาและกลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มศิลปะและวรรณคดี