นาฎศิลป์ไทย ราชภัฏโคราช โชว์การแสดงโขนสุดตระการตา เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พระรามตามกวาง

        เมื่อวันที่13 พฤศจิกายน2561 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้โชว์ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย ในโครงการ ดูโขนเป็นเล่นโขนได้ ประจำปีการศึกษา2561 เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พระรามตามกวาง ณ เรือนโคราช โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่คณะนักแสดง จากนั้นเป็นการรำถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่10 ต่อด้วยการให้ความรู้ก่อนการชมโขน ปิดท้ายด้วยการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พระรามตามกวาง โดย นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ชั้นปีที่2 ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ประมวลความรู้จากการเรียนการสอน โดยการจัดแสดงโขน ซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยได้เผยแพร่สู่สาธารณชน อันเป็นการแสดงศักยภาพทางวิชาการ ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าศิลปะการแสดงของไทยและร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดมรดกอันล้ำค่าให้คงอยู่สืบไป