ราชภัฏโคราช จับมือ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เพิ่มโอกาสสร้างแหล่งงาน MOU พัฒนานักศึกษาฝึกวิชาชีพและสหกิจศึกษา

        เมื่อวันที่26 พฤศจิกายน2561 สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส(ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนานักศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน โดยกิจกรรมเริ่มจากการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ทางด้านการขนส่งยุคใหม่ในด้านe-Commerce,e-Payment และe-Logistic ต่อด้วยการบรรยายหัวข้อ การบริหารองค์การสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับGEN อนาคต โดย คุณวราวุธ นาถประดิษฐ์ รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส(ประเทศไทย)จำกัด จากนั้นเป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส(ประเทศไทย) จำกัด ปิดท้ายด้วยผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานประชุมนำเสนอความร่วมมือ และอบรมเตรียมความพร้อมพี่เลี้ยงสหกิจของสถานประกอบการ

        การลงนามบันทึกความร่วมมือฯ ครั้งนี้ ถือเป็นการลงนามแห่งแรกในประเทศไทย ที่บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส(ประเทศไทย) จำกัด เลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นสถาบันการศึกษานำร่อง ร่วมมือทางวิชาการพัฒนานักศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดยมีข้อตกลงร่วมกันที่จะพัฒนาและจัดทำมาตรฐานการจัดการศึกษา สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งทั้งมหาวิทยาลัยและบริษัท ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนางานด้านวิชาการ งานวิจัย การพัฒนาบุคลากร สหกิจศึกษาและวิชาชีพ อันเป็นการเพิ่มศักยภาพบุคลากรประจำการของสถานประกอบการ รวมทั้งจัดให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์สำหรับนักศึกษาที่ต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ซึ่งทั้งสองหน่วยงาน มีแนวทางการสนับสนุนร่วมกัน อาทิ มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีการจัดฝึกอบรมระยะสั้นพร้อมประกาศนียบัตร จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บริษัท ในส่วนของบริษัทให้การสนับสนุนรับบุคลากรเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ รับการฝึกอบรมมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานให้กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากร หรือ อาจารย์พิเศษ ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมทางการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการสร้างโอกาสแก่นักศึกษา อันเป็นการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน ซึ่งบันทึกฉบับนี้ มีข้อตกลงร่วมกันเป็นเวลา3 ปี นับตั้งแต่วันที่26 พฤศจิกายน2561-26 พฤศจิกายน2564