สานสัมพันธ์น้องพี่ เสวนาทางวิชาการ สืบสานประเพณีนิติศาสตร์ ราชภัฏโคราช

        เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมตราชูสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการเสวนาทางวิชาการและสืบสานประเพณีน้องพี่นิติศาสตร์ราชภัฏนครราชสีมา ณ บริเวณลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคาร36 ชั้น1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย บุญศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายพระธรรมเทศนา การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง20 ปี ที่สร้างนักกฎหมาย คนของราชา ข้าของแผ่นดิน โดยศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ การให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย การประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนิติธรรมรงและเหรียญพระพุทธนิติธรรมรง ปิดท้ายด้วยการถวายต้นผ้าป่าสามัคคี

        โครงการเสวนาทางวิชาการฯ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ20 ปี การก่อตั้งสาขาวิชา โดยได้ถือโอกาสอันดีจัดโครงการครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการบริการวิชาการผ่านกิจกรรมเสวนาทางวิชาการด้านกฎหมาย พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายจากทนายความผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ มาให้คำแนะนำแก่คณาจารย์ นักศึกษา รวมถึงประชาชนที่เข้าร่วมงาน และเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป