วรรณคดีรังสรรค์ศิลปะการละคร ภาษาไทย มรนม. แสดงละครเวทีสุดยิ่งใหญ่แห่งปี

        สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกับ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการวรรณคดีรังสรรค์ศิลปะการละคร เมื่อวันที่30 พฤศจิกายน2561 ณ หอประชุมอนุสรณ์70 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมรับมอบทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก จากนั้นเป็นการแสดงละครเวทีของนักศึกษาชั้นปีที่3 เรื่อง กฤตยามาลัยรัก ซึ่งได้นำเค้าโครงจากวรรณคดีไทย เรื่อง สังข์ทอง มาจัดแสดง

        การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจความเป็นมา ลักษณะ และพัฒนาการของวรรณคดีไทยร่วมกับศิลปะแขนงต่าง ๆ ตลอดจนปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญ ความเจริญงอกงามทางภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม อันได้แก่ วรรณคดีและศิลปะการแสดงละคร โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักฝึกปฏิบัติจริง ด้วยการสวมบทบาทเป็นตัวละครในวรรณคดี ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาร่วมกัน และสามารถสืบสาน เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยได้อย่างภาคภูมิใจ