ราชภัฏโคราช จับมือ ธ.กรุงเทพ ประชันกลอนสด เฟ้นหานักประพันธ์กวีปากกาทอง ภาคอีสาน

        สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จัดโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์กวีปากกาทองครั้งที่4/2561 เมื่อวันที่8-9 พฤศจิกายน2561ณ หอประชุมอนุสรณ์70 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการแสดงของนักศึกษา จากชมรมเชียร์ลีดเดอร์และการแสดงของนักศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ต่อด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เขียนบทประพันธ์ร้อยกรอง โดย นางสาวยลลดา เพ็งวงศา ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กวีปากกาทอง ประจำปี2560

        นอกจากนี้ยังมีการเสวนาให้ความรู้ด้านคำประพันธ์(โคลง,ฉันท์,กาพย์,กลอน)และฝึกปฏิบัติการแต่งคำประพันธ์ วิทยากรโดย คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์(ศิลปินแห่งชาติ ปี2536/กวีซีไรต์ ปี2523) พร้อมด้วยคุณไพวรินทร์ ขาวงาม(ศิลปินแห่งชาติ ปี 2558/กวีซีไรต์ ปี2538) และคุณเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์(กวีซีไรต์ ปี2547) ปิดท้ายด้วยการประกวดผลงานบทประพันธ์ร้อยกรอง ซึ่งในปีนี้ผู้ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ กวีปากกาทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี2561 ได้แก่ นางสาวเบญจรัตน์ กวีนันทชัย นักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาวิชาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในชื่อผลงานนักฝันออกรบ

        การจัดโครงการครั้งนี้ เกิดจากความคิดริเริ่มของศูนย์คีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งมี คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติและกวีซีไรต์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีโอกาสเรียนรู้ ซาบซึ้ง สร้างสรรค์ และสืบสานงานประพันธ์ประเภทร้อยกรอง อันเป็นความงดงามที่มีเอกลักษณ์ของภาษาไทย จึงได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้งานประพันธ์ร้อยกรองให้แก่นักศึกษา ให้เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ได้นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม อันเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญในการเรียนรู้ภาษาไทย และร่วมกันรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่คู่กับคนไทยสืบไป