ราชภัฏโคราช ฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียน นำนักศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษยังต่างประเทศ

        กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการศึกษาภาษาอังกฤษในต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่4 โดยได้นำนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ เดินทางไปศึกษาภาษาอังกฤษ จำนวน20 คน แบ่งออกเป็น2 ประเทศ คือ1. มหาวิทยาลัยปุตามาเลเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย เดินทางไปศึกษา ระหว่างวันที่17 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม2561 จำนวน6 คน และระหว่างวันที่17 พฤศจิกายน-16 ธันวาคม2561 จำนวน7 คน และ2. มหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเลีย เดินทางไปศึกษา ระหว่างวันที่20 พฤศจิกายน-30 ธันวาคม2561 จำนวน7 คน

        สำหรับโครงการศึกษาภาษาอังกฤษในต่างประเทศฯ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านสังคม วัฒนธรรม รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้มารยาทสากลยังประเทศที่เดินทางไปศึกษา อันเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนนักศึกษาในชั้นปีเดียวกัน และส่งต่อให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ต่อไป