แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ


แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา รหัส 60 ทุกสาขาวิชา ยกเว้น คณะครุศาสตร์ และรหัส 59 เฉพาะคณะครุศาสตร์ 
ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 เวลา 16.30-19.20 น. ณ อาคารบูรณวิทยาการ อาคาร 27.  เพื่อจัดกลุ่มอบรมภาษาอังกฤษในระหว่าง 20 มกราคม-2 มีนาคม 2563 ต่อไป
สามารถดูข้อมูลที่ www.nrru.ac.th/li
หรือ facebook:สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

--

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-247072