ปีที่ 29 ฉบับที่ 113 ประจำวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563