ปีที่ 28 ฉบับที่ 134 ประจำวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562