ปีที่ 28 ฉบับที่ 129 ประจำวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562