ประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11

ประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11 โดยนักวิจัยสามารถส่งบทคัดย่อ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563
ผู้สนใจสามารถสมัคร หรือ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมด้วยการสแกน QR-Code จากภาพที่ปรากฎ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4425-5451