ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง มาตรการ จัดสอนและจัดสอบในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19)

ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19)

สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะดำเนินการจัดสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 18-31 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ เรื่อง มาตรการจัดสอนและจัดสอบในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) และมีแนวปฏิบัติ ดังนี้


         1. ให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง มาตรการจัดสอนและจัดสอบในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยสามารถอ่านประกาศได้ที่เว็บไซต์ https://drive.google.com/drive/folders/1SgM_y1R7HOKwjUJJ9CjKggjA38ckYxL8?usp=sharing

     

            2. ให้คณาจารย์ บุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการสอบ และนักศึกษา เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการคัดกรอง การวินิจฉัย และป้องกันการการติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับอาจารย์และบุคลากร,สำหรับนักศึกษา ในการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ได้ที่เว็บไซต์ https://drive.google.com/drive/folders/1SgM_y1R7HOKwjUJJ9CjKggjA38ckYxL8?usp=sharing3. ให้คณาจารย์ บุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการสอบ และนักศึกษา เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ตามจุดต่าง ๆ ดังนี้

         3.1 ให้ผู้เข้าสอบอาคาร 22 เข้าตรวจคัดกรอง ณ บริเวณอาคาร 22 ชั้น 1

         3.2 ให้ผู้เข้าสอบอาคาร 27 เข้าตรวจคัดกรอง ณ บริเวณอาคาร 27 ชั้น 1

         3.3 ให้ผู้เข้าสอบอาคาร 31 เข้าตรวจคัดกรอง ณ บริเวณอาคาร 31 ชั้น 1

         3.4 ให้ผู้เข้าสอบอาคาร 36 เข้าตรวจคัดกรอง ณ บริเวณอาคาร 36 ชั้น 1

         3.5 ให้ผู้เข้าสอบอาคาร 5 อาคาร 9 อาคาร 17 อาคาร 18 อาคาร 26 อาคาร 29 อาคาร 32 อาคาร 38 อาคารคหกรรม และอาคารเทคโนโลยีการอาหาร เข้ารับการตรวจคัดกรอง ณ บริเวณศูนย์รวมประกาศข่าว


4. ขั้นตอนการตรวจคัดกรองโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) มีดังนี้

         4.1 จุดคัดกรองทุกจุดเปิดให้บริการ ช่วงเช้า เวลา 07.30 น. และช่วงบ่าย เวลา 12.00 น.

         4.2 ให้คณาจารย์ บุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการสอบ และนักศึกษา รายงานตัวและยื่นแบบฟอร์มการคัดกรองฯ ต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง ไม่น้อยกว่า 30 นาที ก่อนสอบ

    4.3 ตรวจอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่อง Thermo Scan (แบบยิง) อุณหภูมิต่ำกว่า 37.5 องศา จะได้รับการประทับตรา NRRUที่ช่องผ่าน ในแบบฟอร์มการคัดกรองฯ และสามารถเข้าห้องสอบได้ ทั้งนี้ ผู้ที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศา ขึ้นไป เจ้าหน้าที่ทำการตรวจซ้ำ (ในกรณีที่อุณหภูมิสูงเกินกว่ากำหนดเจ้าหน้าที่จะประทับตราNRRU ที่ช่อง ไม่ผ่าน ในแบบฟอร์มการคัดกรองฯ และจะทำการคัดแยกส่งศูนย์แพทย์เขตเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)

         4.4 ให้คณาจารย์ บุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการสอบ แสดงแบบฟอร์มการคัดกรองฯ ที่ผ่านการตรวจแล้วของตนเองแสดงต่อนักศึกษาในห้องสอบ และทำการตรวจแบบฟอร์มการคัดกรองฯ ผ่านการตรวจแล้วของนักศึกษาทุกคนก่อนทำการแจกข้อสอบ

 

หมายเหตุ       1. คณาจารย์ บุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการสอบ และนักศึกษา ที่เดินทางไป หรือ กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีประวัติใกล้ชิด หรือสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ให้ติดต่อศูนย์แพทย์เขตเมืองฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4425-5321

                  2. คณาจารย์ บุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการสอบ และนักศึกษา มีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศา ขึ้นไป หรือ มีอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ น้ำมูก หรือหายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก) ให้เข้ารับการรักษาที่ศูนย์แพทย์เขตเมืองฯ อาคาร 27 ชั้น 1 และให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อขออนุญาตสอบปลายภาค ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560

                  3. กรณีที่คณาจารย์ บุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการสอบ และนักศึกษา กรอกแบบฟอร์มการคัดกรองฯ โดยปกปิดข้อมูล การให้ข้อมูลเท็จ จะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2588

 

         ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9133,9135