โจทย์ท้าประลอง Creative Idea ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup

โจทย์ประจำเดือนนี้ “ประกวด Creative Idea ธุรกิจสร้างสรรค์ ทำได้จริง Living Tech”