ราชภัฏโคราช จ่ายเงินสมทบ ร้อยละ 5 ให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพรฯ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร เกี่ยวกับการจ่ายเงินสมทบให้สมาชิกจากเดิมอัตราร้อยละ 3 เป็นอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง โดยรอบการจ่ายจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ที่เป็นสมาชิกเดิม สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงเงินสะสมได้จากเดิมร้อยละ 3 ของค่าจ้าง เพิ่มได้จนถึงร้อยละ 15 ของค่าจ้าง 

   สมาชิกที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล http://vpress.nrru.ac.th เลือกหัวข้อ แบบฟอร์ม หมวดสวัสดิการบุคลากร พร้อมยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพิมพร ริมสันเทียะ งานทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์ กองบริหารงานบุคคล อาคาร 9 ชั้น 5 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1557