นักศึกษาทัศนศิลป์ ราชภัฏโคราช รับทุนการศึกษา 120,000 บาท เป็นคนเก่ง คนดี จากมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการคัดเลือกรับทุนการศึกษา จากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ซึ่งถือเป็นทุนการศึกษาให้เปล่าเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ประจำปี 2561 โดยมี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะระดับชาติ และคณาจารย์จากหลากหลายสถาบัน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผลงานศิลปกรรมของนักศึกษาทั่วประเทศ มีเกณฑ์พิจารณาจากคุณภาพของผลงานศิลปกรรมและความเหมาะสม ซึ่งผลปรากฏว่านักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท รวมทั้งสิ้น 120,000 บาท ดังนี้

        1.  นายทักษ์ดนัย โชติสันเทียะ ประเภทผลงานสาขาภาพพิมพ์ โดยมี อาจารย์ธนชัย พรมรัตน์ 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

        2.   นางสาวกาญจนาพร ปัตตาเทสัง ประเภทผลงานสาขาประติมากรรม โดยมี อาจารย์อาวุธ คันศร และอาจารย์สุรสิทธิ์ มั่นคง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

        3.   นางสาววราภรณ์ นามพิมล ประเภทผลงานสาขาจิตรกรรม โดยมี อาจารย์ทองไมย์ เทพราม และอาจารย์วนัด อ่างสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

        4. นางสาวสิริรักษ์ ดวดกระโทก ประเภทผลงานสาขาศิลปะไทย โดยมี อาจารย์พรประเสริฐ แก้วน้อย และอาจารย์จรงค์ เจริญสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

        กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 โดยได้คัดเลือกนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่มีการเรียนการสอนในการสร้างสรรค์ศิลปะ ส่งผลงานตามความถนัดของแต่ละบุคคลเข้าร่วมชิงทุนการศึกษา แบ่งออกเป็น ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งผู้ที่ได้รับพิจารณารับทุนการศึกษา จะได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางด้านสร้างสรรค์ศิลปะแก่นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาทัศนศิลป์ทั่วประเทศ ที่เป็นทั้งคนเก่ง คนดี มีผลงานสร้างสรรค์ ได้นำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนาตนเองในด้านการเรียนจนสำเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ นำความรู้
ไปช่วยเหลือสังคมและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป