ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ร่างขอบเขตของงานสำหรับการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2564 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
2ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวัดและฝึกการเคลื่อนที่เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง จำนวน 1 ชุด
3ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.2/2564
4ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.1/2564
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส ประจำอาคาร 31 จำนวน 1 งาน
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงดูแลรักษาลิฟต์โดยสารภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 31 เครื่อง จำนวน 1 งาน
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคาร 29 ยี่ห้อ OTIS จำนวน 1 งาน
8ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 2 ชุด
9ประกาศซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
10ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ และครุภัณฑ์่โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11หอพัก (นก)
12น้ำฝน (นก)
13ราคากลางจ้างปรรับปรุงระบายน้ำหอพัก (นก)
14ราคากลาง จ้างระบายน้ำฝน (นก)
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องทำแห้งตัวอย่างด้วยวิธีแช่เยือกแข็ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17ตารางแสดงวงเงิน โครงการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์สารสนเทศ จำนวน 2 ชุด
18ร่างTOR จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์สารสนเทศ จำนวน 2 ชุด
19ร่าง TOR ชุดวัดและฝึกหารเคลื่อนที่ เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง
20ตารางแสดงวงเงินชุดวัดและฝึกการเคลื่อนที่ เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง(โบว์)
21ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ)
22ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
23ราคากลางโฆษณาและเผยแพร่ 2 รายการ (นก)
24ตารางแสดงวงเงินตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งตัวอย่างด้วยวิธีแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer) จำนวน 1 ชุด
25ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งตัวอย่างด้วยวิธีแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องปรับอากาศ 1/2564
27ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาที่จอดรถ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา แบบมีเงื่อนไข จำนวน ๑ งาน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28ตารางแสดงวงเงินเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
29ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
30ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องทำแห้งตัวอย่างด้วยวิธีแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer) จำนวน 1 ชุด