ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาปรับห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.11/2563
3ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.10/2563
4ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่16-2563 เครื่องไขมัน
5ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.9/2563
6ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายกล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบ 2 กระบอกตา เลขที่11/2563 ประจำคณะวิทยาศาสคร์และเทคโนโลยี
7ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.8/2563
8ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาซื้อขายเลขที่ สนอ.ยธ.7/2563
9ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.6/2563
10ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญารักษาความปลอดภัย1-2563
11ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.5/2563
12สาระสำคัญสัญญาจ้างทำความสะอาด เลขที่ 1/2563
13ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.7/2563
14ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.8/2563
15ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างปรับปรุงคณะเทคดนโลยีอุตสาหกรรม 2/2563
16ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 4/2563
17ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.5/2563
18ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.4/2563
19ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.3/2563
20ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.6/2563
21ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.4/2563
22ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.3/2563
23ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.2/2563
24ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.1/2563
25ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.2/2563
26ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.1/2563
27สาระสำคัญสัญญาซื้อขายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่4/2563
28สาระสำคัญสัญญาซื้อขายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ 2/2563
29สาระสำคัญสัญญาซื้อขายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ 2/2563
30สาระสำคัญสัญญาซื้อขายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ 1/2563