ปีที่ 29 ฉบับที่ 7 ประจำวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563