ประกวดภาพยนตร์สั้น “คืนหัวใจ – ให้ชีวิต"

    มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงค์) “คืนหัวใจ – ให้ชีวิต" ชิงเงินรางวัล กว่า 60,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด
  ประเภทที่ 1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ประเภทที่ 2 นิสิต/นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
  ประเภทที่ 3 ประชาชนทั่วไป (สัญชาติไทย)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครผ่าน QR code หรือ https://1th.me/Nnpxm และส่งผลงานภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ทาง email:ccft2007@gmail.com
  -ประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงค์) วันที่ 2 มีนาคม 2563
  -งานรับรางวัลโครงการฯ วันที่ 25 เมษายน 2563

ณ M Theatre ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.doctordek.com/
ติดต่อสอบถามที่ คุณวาสนา/คุณพิมพ์ชนก หมายเลขโทรศัพท์ 02-716-6070-1