ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ

  .ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นั้น
บัดนี้ การสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งได้เสร็จสิ้นตามวัน เวลาที่กำหนดแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่ายภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน  >>>
<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน  >>>
<<< ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  >>>
<<< ใบสมัคร  >>>