ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับธนาคารออมสิน ดำเนินการจัดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2563