UNSEEN โคราช เชื่อม 3 มรดกของโลก !

        เมื่อวันที่1 พฤษภาคม2561 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย สำนักงานอุทยานธรณีโคราช ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเชื่อมโยงThe UNESCO Triple Crown ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ อาคารสิรินธร โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีโคราชหรือโคราชจีโอพาร์ค เป็นประธานพิธี พร้อมร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ กับ ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และพื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสะแกราช และนางลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งทั้ง2 ท่าน ถือเป็นผู้บริหารระดับสูงของ2 มรดกของยูเนสโกในจังหวัด คือ มรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน ในฐานะจะเป็นเครือข่ายหรือสมาชิกของยูเนสโกครบทั้ง3 องค์กรในอนาคต หากอุทยานธรณีโคราชหรือโคราชจีโอพาร์ค        ได้รับการรับรองจากยูเนสโกตามโรดแม็ปในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งประเทศไทยโดยจังหวัดนครราชสีมา จะได้ชื่อว่าเป็น “ดินแดนแห่ง3 มงกุฎของยูเนสโก” หรือ “The UNESCO Triple Crown” ประเทศที่4 ของโลก ต่อจากอิตาลี เกาหลีใต้และจีน

        สำหรับกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง3 องค์กรดังกล่าว ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา จะเป็นไปตามนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานของ    ยูเนสโก ที่มุ่งพิทักษ์รักษ์โลก สิ่งแวดล้อมและประชากร รวมทั้งให้ความสำคัญกับกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบจีโอทัวร์ (Geotourism) อย่างยั่งยืนของจีโอพาร์ค ซึ่งชุมชนท้องถิ่นจะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยกิจกรรมที่ได้จัดร่วมกันหรือการเชื่อม3 มรดกของโลกเข้าด้วยกัน คือ
ร่วมศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านธรณีวิทยา บรรพชีวินวิทยา นิเวศวิทยา ร่วมอนุรักษ์จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและชุมชน กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักในทรัพยากรธรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมพัฒนาประชาสัมพันธ์สร้างสื่อร่วมกัน และการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น โดยกิจกรรมแรกหลังลงนามMOU คือ กิจกรรมค่ายจีโอพาร์ค (Geopark Camp) ครั้งที่1 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่3-5 พฤษภาคม2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาแกนนำนักเรียนและครูด้านการท่องเที่ยวแบบจีโอทัวร์เชื่อมโยง3 มรดกของโลก เป็นวงรอบในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการขยายผลสัมฤทธิ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไป