ครุศาสตร์ ราชภัฏโคราช ประชุมวิชาการ นวัตกรรมพัฒนาการศึกษาเพื่อประเทศไทย 4.0

        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา2560 ภายใต้ชื่อ นวัตกรรมการพัฒนาการศึกษาเพื่อประเทศไทย4.0 เมื่อวันที่31 มีนาคม2561 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ2 โดยมี พลเอก ดร.มารุต ลิ้มเจริญ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลให้แก่ครูต้นแบบ และศิษย์เก่าดีเด่น จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง การศึกษาไทย4.0 ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ที่ปรึกษาสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อด้วยการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับครูต้นแบบและศิษย์เก่าดีเด่น และการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

        การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะครุศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตครูมายาวนาน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยในปี2560 บัณฑิตของมหาวิทยาลัย สามารถสอบคัดเลือกเข้าโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และสอบบรรจุครูผู้ช่วยได้อันดับที่สองของประเทศ ทำให้เห็นถึงศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรที่ร่วมกันผลักดัน ทุ่มเทแรงใจในการผลิตบัณฑิตให้เป็นครูที่มีคุณภาพ จึงเปิดบ้านจัดงานวิชาการขึ้น เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา ครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งประกาศเกียรติคุณให้แก่ศิษย์เก่าและครูที่มีผลงานดีเด่น ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับในสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกฝนให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้รู้จักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากประสบการณ์ของครูต้นแบบ พร้อมนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และยังเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการด้านครุศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์สู่สาธารณชน