ราชภัฏโคราช โชว์ศักยภาพนักศึกษา จัดแสดงคอนเสิร์ต ดนตรีบรรเลง เสียงเพลงจากใจ

        สาขาวิชาดนตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ภายใต้ชื่อThe recital concert 2018 “ดนตรีบรรเลง เสียงเพลงจากใจ” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม2561 ณ ห้องประชุม10.21 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ รองคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนโครงการ จากนั้นเป็นการอบรมเรื่อง พัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางทฤษฎีและปฏิบัติทางดนตรีไทย ต่อด้วยการแสดงทักษะดนตรีไทย และการแสดงทักษะดนตรีสากล โดย นักศึกษาชั้นปีที่4

        การจัดโครงการอบรมครั้งนี้ เป็นการนำเสนอทักษะขั้นสูงสุดทางด้านดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ชั้นปีที่4 เพื่อแสดงศักยภาพที่จะนำองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มาประยุกต์ใช้ในการแสดงผลงานทางด้านดนตรีที่หลากหลายรูปแบบได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านดนตรีให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ