ราชภัฏโคราช นำชาวบ้านจัดการขยะครบวงจร หนุนคัดแยกขยะจากบ้าน สร้างสำนึกผันใช้วัสดุ “รีไซเคิล”

        เมื่อวันที่11 พฤษภาคม2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการการเรียนรู้การจัดการขยะของบ้านพุดซา ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยสืบเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ชาวบ้านเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน ณ บ้านพุดซา จนได้รับรางวัลที่3 ของจังหวัดนครราชสีมา จึงมีการขยายผลให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบโดยนำชาวบ้านของตำบลหนองพลวงเข้ามาศึกษาดูงาน 

        การจัดโครงการครั้งนี้ เนื่องจากขยะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์จึงได้สนับสนุนการดำเนินโครงการชุมชนปลอดขยะ ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2558 จนถึงปัจจุบัน เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะส่งเสริมให้ชุมชนดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการรวบรวมขยะ ส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในชุมชน และมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างพอเพียง เพื่อมุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะอย่างแท้จริง และขยายต่อจนกลายเป็นสังคมรีไซเคิล