ขอเชิญเลือกตั้งคณะกรรมการ องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ปี 61

        กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปีไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ และคณะกรรมการสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา2561 ในวันพุธที่4 เมษายน2561 เวลา09.00-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง อาคาร31 ชั้น1 โดยมีรายชื่อพรรคนักศึกษา ดังนี้1. พรรคราชภัฏก้าวหน้า และ2. พรรคราชภัฏร่วมใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ชั้น2 หมายเลขโทรศัพท์0-4400-9009 ต่อ3420