ราชภัฏโคราช อนุรักษ์การแสดงท้องถิ่น ประกวดหมอเพลงโคราช ชิงถ้วยพระราชทานฯ

       เมื่อวันที่1 เมษายน2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
สภาวัฒนธรรม และสมาคมเพลงโคราช ได้จัดการประกวดหมอเพลงโคราช ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่4 ณ เวทีด้านข้างลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้นเป็นการประกวดหมอเพลงโคราช จำนวน5 รุ่น ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน12 ปี ได้แก่ เด็กชายธีรศักดิ์ รัศมี และเด็กหญิงศุภากร ศิลป์ประกอบ รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน16 ปี ได้แก่ เด็กชายธีรเดช กล้าหาญ และเด็กหญิงวรรณิสา บุญญา รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน18 ปี ได้แก่ นายสุรเกียรติ เกิดกลาง และนางสาวชาลินี คงสุข รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน25 ปี ได้แก่ นายประจักษ์ พิทักษ์นอก ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล และรุ่นประชาชนทั่วไป ผู้ชนะเลิศการประกวด ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ได้แก่ นายคมสัน ผลิกระโทก และนางสาวศุภลักษณ์ เชยสูงเนิน

        การจัดประกวดหมอเพลงโคราช สืบเนื่องจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยงานหลักในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้ดำเนินการตามพันธกิจด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและยุทธศาสตร์ ด้านการเสริมสร้างคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล ด้วยเหตุนี้ จึงได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วมมือกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดการประกวดดังกล่าวขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่หมอเพลงโคราช ได้ส่งเสริมพัฒนาหมอเพลงโคราชรุ่นใหม่ได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพลงโคราชให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณชน นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม เชิดชู การแสดงเพลงโคราช เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย2 เมษายน2561 และร่วมเฉลิมฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี2561