ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องล้างจานอาคาร 30 (ศูนย์อาหาร)
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่
3ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (Stereo Microscope) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4ตารางแสดงวงเงินงานประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศ์แบบสเตอริโอ (stereo microscope) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเตรียมชิ้นเนื้องานพยาธิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6ตารางแสดงวงเงินงานประกวดราคาซื้อชุดเตรียมชิ้นเนื้องานพยาธิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพสารพันธุกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8ตารางแสดงวงเงินประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายทอดภาพถ่ายสารพันธุกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน 1 ชุด
9ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
11ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเครือข่าย)
12ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง ประจำคณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
13ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ ประจำคณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
14ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง
15ครุภัณฑ์การแพทย์ เลขที่สัญญา สธ 1/2561
16ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย
17ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย
18ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย
20ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR)และเอกสารประกวดราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding)
21ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา จำนวน 1 หลัง แบบมีเงื่อนไข โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าอาคารพักอาศัยบุคลากร 5 ชั้น
23ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.13/2561
24ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ สนอ.อค.12/2561
25ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.11/2561
26ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.10/2561
27ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.9/2561
28ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.8/2561
29ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ สนอ.อค.7/2561
30ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ สนอ.อค.6/2561