ราชภัฏโคราชที่พึ่งของท้องถิ่น ครัวราชภัฏแบ่งปัน ส่งความห่วงใย มอบอาหารกล่อง 500 กล่อง ช่วยชุมชนพ้นวิกฤติโควิด

   ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพอิสระ (ครัวราชภัฏ plus+) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผศ.ดร.สวียา ปรารถนาดี ชาติวิวัฒนาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วย 

   ผศ.ดร.ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา อาจารย์จากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และภรรยารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รองศาสตราจารย์วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย บุคลากร นักศึกษา และจิตอาสา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้มอบอาหารกล่องให้แก่ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 500 กล่อง ในโครงการ “ครัวราชภัฏแบ่งปัน” ณ บริเวณประตู 3 ของ มหาวิทยาลัย 

  สำหรับการดำเนินงานครั้งนี้ จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพอิสระ (ครัวราชภัฏ plus+) ร่วมกับ คณาจารย์ และนักศึกษา จากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน (ตั้งแต่วันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563) ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพอิสระ ขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคปัจจัย พร้อมทั้งผู้บริจาควัตถุดิบประกอบอาหาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันส่งมอบความห่วงใยให้กับผู้ได้รับผลกระทบ อีกทั้งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ร่วมสนับสนุนให้การดำเนินงานราบรืนและผ่านพ้นไปด้วยดี แสดงให้เห็นว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา" เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เคียงข้างท้องถิ่น ร่วมฟันฝ่าทุกวิกฤติไปกับชุมชน