ราชภัฏโคราช จับมือ บ.เบทาโกรฯ เปิดประสบการณ์สหกิจศึกษา พร้อมสู่ตลาดแรงงาน

   เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ได้จัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ โดยมี ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ จากนั้นเป็นการแนะนำบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด การแนะนำโครงการสหกิจศึกษา ในเครือเบทาโกร กิจกรรมให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา เพื่่อการเตรียมพร้อมให้แข่งขันในตลาดแรงงาน และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย นายยุทธศาสตร์ สุรไพฑูรย์ ผู้จัดการแผนกขาย พร้อมด้วย นางสาวสุกัญญา จำปาสุข ผู้จัดการฝ่ายผลิตโครงการ และนางสาวมุฑิตา ปัตถานัง ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เข้าร่วมรับฟัง เพื่อเตรียมความพร้อม นำความรู้ไปพิจารณาเลือกสถานประกอบที่ตนเองสนใจ ในการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัย และเตรียมก้าวเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างมั่นใจ