ราชภัฏโคราช ที่พึ่งของท้องถิ่น นำนักศึกษาถ่ายทอดความรู้ ยกระดับฐานรากชุมชนโคกกระชาย อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน

   ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์ แป๊ะสกุล วิทยากรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษา ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการชุมชน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานรากในพื้นที่บ้านโคกกระชาย หมู่ที่ 12 ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรม “การอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน” เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเป็นที่รู้จัก และพัฒนาวัฒนธรรมอันล้ำค่าให้คงอยู่สืบไป