สู้ไม่ถอย คณะเทคโนฯ ราชภัฏโคราช เร่งผลิตเครื่องกดแอลกอฮอล์เจล เตรียมมอบให้กับมหาวิทยาลัย สู้ภัยโควิด-19

   วันที่ 27 เมษายน 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เร่งดำเนินการผลิตเครื่องกดแอลกอฮอล์เจล แบบใช้เท้าเหยียบ โดยมี ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้ควบคุมการดำเนินงาน และลงให้กำลังใจการผลิต โดยได้ประสานความร่วมมือจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะ เร่งมือผลิตเครื่องกดแอลกอฮอล์เจล แบบเท้าเหยียบ ผลิตจากท่อ PVC จำนวน 15 ตัว ซึ่งหลังจากการผลิตเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะส่งมอบให้กับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เพื่อนำไปจัดตั้งไว้ประจำอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ ได้ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป