ราชภัฏโคราช เดินหน้าไม่ยอมแพ้โควิด-19 รวมพลังนักศึกษาพระราชา ปันน้ำใจแก้ไขวิกฤติชุมชน

   วันที่ 30 เมษายน 2563 ณ บริเวณลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รวมพลังปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 จัดกิจกรรม “นักศึกษาศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาและแก้ไขวิกฤติชุมชน” โดยกิจกรรมเริ่มจากการตรวจคัดกรองสุขภาพ วัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเริ่มกิจกรรม จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมรับมอบเงินบริจาค เข้ากองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สู้ภัยโควิด-19 และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย 

   1. ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ขับเคลื่อน 4 ล้อจำนวน 1 เครื่อง และเครื่องกดแอลกอฮอล์เจล จำนวน 15 เครื่อง ออกแบบและจัดทำโดย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบเงินบริจาค จำนวน 3,000 บาท และเครื่องกดแอลกอฮอล์เจล จำนวน 2 เครื่อง
   3. ดร.ปิยสุดา เทพนอก ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มอบแอลกอฮอล์เจล จำนวน 100 ขวด 
   4. หน่วยงานผลิตน้ำดื่มทับแก้ว มอบเงินบริจาคและเครื่องกดแอลกอฮอล์เจล มอบไว้ที่ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 เครื่อง และเข้ากองทุน จำนวน 1 เครื่อง 
   5. อาจารย์เมธี กีรติอุไร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มอบเงินบริจาค พร้อมหน้ากากผ้า จำนวน 1,000 อัน Face Shield จำนวน 1,000 อัน
   6. สภานักศึกษาฯ ร่วมกับ สิงห์อาสา บริจาคข้าวสาร จำนวน 6 กระสอบ และน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ก เพื่อให้มหาวิทยาลัย จัดทำถุงยังชีพมอบให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 200 ชุด

   นอกจากนี้ ได้มีการส่งจิตอาสาเข้าร่วมบริจาคโลหิต สู่ภัยโควิด-19 ยังภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จากนั้นอธิการบดี ได้ทำการสาธิตใช้เครื่องกดแอลกกอฮอล์เจล แบบใช้เท้าเหยียบ และการสาธิตเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ต่อด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง นำจิตอาสาและผู้ร่วมกิจกรรม ประดิษฐ์ DIY หน้ากาก Face Shield จำนวน 1,000 อัน แล้วจึงเป็นการทำหน้ากากผ้า NRRU สู่ภัยโควิด-19 จำนวน 2,000 ชิ้น ปิดท้ายด้วยการแพ็ก Face Shield และหน้ากากผ้า NRRU สู้ภัยโควิด-19 เพื่อเตรียมส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 100 ชุด

   การจัดกิจกรรมครั้งนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการขออนุญาตมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรม โดยให้ความสำคัญอย่างมากเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนมาตรการควบคุมและตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ตามหลัก Physical Distancing (การเว้นระยะห่างทางกายภาพ) พร้อมทั้งขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามประเมินสุขภาพ เพื่อคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเข้มงวด ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร โดยเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นนักศึกษาของพระราชา ได้ร่วมทำหน้าที่เป็น “ที่พึ่งของท้องถิ่น” อย่างสมบูรณ์ ในการส่งมอบกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงมีโอกาสสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสให้แก่ชุมชน อีกทั้งได้ร่วมกันพัฒนา แบ่งปัน ช่วยเหลือ และแก้ไขวิกฤติให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อช่วยเยียวยาและส่งมอบกำลังใจสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน