ราชภัฏโคราช บุกเบิก ! ยกระดับรายได้ ต.โคกกระชาย สู่ชุมชนพึ่งตนเองที่ยั่งยืน

   ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานรากในพื้นที่ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมวิทยากร ซึ่งเป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่บริการวิชาการชุมชนตำบลโคกกระชาย จำนวน 10 หมู่บ้าน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของพื้นที่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การจัดทำของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน การจัดทำปฏิทินปฏิบัติธรรมวัดป่าเขาคงคา กิจกรรมตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชาวบน “มังเมล” 

   นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาวะสำหรับเด็กประถมวัย การออกแบบของที่ระลึกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว การอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และการส่งเสริมการละเล่นดนตรี 

  “รำวง” ซึ่งโครงการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ด้วยการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ได้มีบทบาทตามภารกิจของตนเอง ซึ่งมีองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเป็นสื่อประสานทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งได้มีการสร้างระบบฐานข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น วางแผนพัฒนาภายใต้บริบทของพื้นที่และยุทธศาสตร์จังหวัด รวมถึงติดตาม ประเมินผล เพื่อให้ชุมชนได้รับการพัฒนาและเป็นชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน