ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง เลื่อนและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสอบปลายภาคเรียน ๒/๒๕๖๒