ปีที่ 28 ฉบับที่ 133 ประจำวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562