ปีที่ 28 ฉบับที่ 132 ประจำวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562