ปีที่ 28 ฉบับที่ 61 ประจำวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562