ปีที่ 28 ฉบับที่ 135 ประจำวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562