ปีที่ 28 ฉบับที่ 128 ประจำวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562