ปีที่ 28 ฉบับที่ 141 ประจำวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562