ปีที่ 28 ฉบับที่ 139 ประจำวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562