ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   .ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ 664/2561 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ นั้น บัดนี้ การเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  >>>
<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  >>>
<<< ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  >>>
<<< ใบสมัคร  >>>