พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และการประชุมวิชาการสาธารณสุขไทย-ลาว ครั้งที่ 5

 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และการประชุมวิชาการสาธารณสุขไทย-ลาว ครั้งที่ 5ระหว่างมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ราชอาณาจักรไทย

         โดยจัดขึ้นในวันที่ 10พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  นครเวียงจันทน์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีเดินทางไปร่วมลงนาม (MOU) ซึ่งมีระยะเวลา 5ปี และ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 50 คน

         สำหรับการประชุมวิชาการสาธารณสุขไทย-ลาว ครั้งที่ 5ในหัวข้อ Climate change and health โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ทิวากรณ์ ราชูธร  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้บรรยายพิเศษ (Keynote speaker)  ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาจากทั้งสองประเทศได้เข้าร่วมการประชุมและส่งบทความวิจัยร่วมนำเสนอ โดยแบ่งออกเป็น

                  1. รูปแบบ 0ral presentation จำนวน 6เรื่อง

                  2. รูปแบบ Abstract presentation จำนวน 20เรื่อง